Nastavenie bash

Uvádzam najčastejšie využívané aliasy a nastavenia BASH. V prípade, že chcete využiť alias len v aktuálnom shell-i, stačí spustiť jednotlivé príkazy. Ak ale chcete mať dostupné tieto aliasy pre všetkých užívateľov, je dobré ich zadať do súboru vase_nazov.sh v adresári /etc/profile.d a upraviť práva ako sú ostatné súbory. Súbory, ktoré končia .sh sú spracované pri spustení BASH a súbory s príponou .csh sa spracujú pri spustení CSH. Osobne uprednostňujem zadanie do ~bashrc jednotlivých užívateľov

Nastavenie bashrc

alias s=”cd ..”
alias cd..=”cd ..”
alias ll=”ls -l”
alias rm=”rm -i”
alias cp=”cp -i”
alias mv=”mv -i”
### farebné formátovanie promptu PS1
export PS1=”\[\e[31;1m\]\u@\[\e[34;1m\]\H \[\e[32;1m\]\w $ \[\e[0m\]”
### ukladanie histórie s časom
export HISTTIMEFORMAT=”%h/%d – %H:%M:%S ”

 

Pomôcka pre kopirovanie adresara cez tar v príkazovom riadku:

tar -cvf – etc | ( cd /tmp ; tar -xvf – )

Princíp je vo využití znamienka – (mínus), čo je v našom prípade štandardný výstup a štandardný vstup. Príkaz tar vytvára archív a zasiela ho na štandardný výstup, kde cez rúru | zasielame tento štandardný výstup na štandardný vstup subshellu, ktorý sa otvorí okrúhlimi zátvorkami. V tomto subshelli prejdeme do požadovaného adresára, kde sa má adresár skopírovať a príkazom tar rozbalíme súbory zo štandardného vstupu a teda súborov, ktoré nám odoslal prvý tar. Pre lepšie pochopenie subshellu si zadajte príkaz:

jano@srv2 ~ $ pwd; (cd /tmp ; pwd ); pwd

 

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera